ޖަލްސާއަށް ހުށައެޅުނު ކަރުދާސްތައް

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް (އެސް.ޓީ.އޯ) ގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ހިންގަމުންދާ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކަމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (މިފްކޯ)، ސައްތައިން ސައްތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް

ރަށްރަށުގެ އިޚްތިޞާޞް ތެރެއަށް އިތުރު ތަންތަން ހިމެނުމުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ


8 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ރަށްރަށުގައި ތަރައްޤީކުރެވިފައިވާ އަސާސީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓާއި ރޯހައުސްތަކަށް މަހުން މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ކުޑަކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ


5 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 1,000 ފަޤީރުން ދައުލަތުގެ މާލީ އެހީތެރިކަމުގައި ޙައްޖަށް ފޮނުވުމާ ބެހޭ


6 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އާސަންދައިގެ ދަށުން އަހަރަކު 2 ފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ޚާއްޞަ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވައިލައި ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމާ ގުޅޭ


4 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހޮސްޕިޓަލް ބަދަލުކުރުމަށް ނަގާ ފީ، އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖައްސައިދިނުމާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އައި.ވީ.އެފް ޓްރީޓްމަންޓް ހިމެނޭހެން ދަރިމައިވުމާގުޅޭ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތްތައް އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމާ ގުޅޭ


9 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިންގ ޚަރަދަށް 200,000 ރުފިޔާ، ފްލެޓްގެ ވެރިފަރާތްތަކަށް ދިނުމާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކުގެ ޑައުންޕޭމަންޓާއި އިންސްޓޯލްމަންޓް ކުޑަކުރުމާ ގުޅޭ


2 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތައް ޤައުމީ ސަލާމުން ފެށުމާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ފުށިދިއްގަރުފަޅު ތަރައްޤީކުރުމާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ