ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ފިނިޝިންގ ޚަރަދަށް 200,000 ރުފިޔާ، ފްލެޓްގެ ވެރިފަރާތްތަކަށް ދިނުމާ ގުޅޭ

ހުށައެޅުއްވި ފަރާތް

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތާރީޚު

05 ޑިސެމްބަރު 2023


ކެބިނެޓުގެ މި ނިންމުންތަކަށް ތިޔަބޭފުޅާގެ ހިޔާލު މުހިއްމު

ހިޔާލު ހުށައެޅުއްވުމަށް އީފާސް މެދުވެރިކޮށް ލޮގިން ވެލެއްވުމަށްފަހު ހިޔާލު ހުށައަޅުއްވާ.

ކަރުދާހާ ގުޅޭ ނިންމުންތައް

ހިޔާ ފްލެޓްތައް ނިންމުމަށް އެވްރެޖްކޮށް ދިޔަ ޚަރަދަކީ 200,000 ރުފިޔާކަމަށް ކަނޑައަޅައި،
އެ ޚަރަދު ފްލެޓުގެ އަގުން އުނިކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން. މިގޮތުން ކުރިން 7 އަހަރު ދުވަހަށް ކުލި ކުޑަކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން ބާކީ އޮތް މުއްދަތުގެ (2024 އިން ފެށިގެން 76 މަހުގެ) ކުލި 5,300 (ފަސްހާސް ތިންސަތޭކަ) ރުފިޔާއިން 3,984.21 ރުފިޔާ (ތިންހާސް ނުވަސަތޭކަ އައްޑިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ އެކާވީސް ލާރި) އަށް ބަދަލުކުރެއްވުން. އަދި ފަހު 2 އަހަރުގެ ކުލި 7,500 ރުފިޔާ އިން 3,533.33 ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރެއްވުން.