ޖަލްސާއަށް ހުށައެޅުނު ކަރުދާސްތައް

މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކްއެއް ގާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް

ރާއްޖޭގައި އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް، ފައިސާ ލިބިގަތުމަށް ހުރި ހުރަސްތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ބޯހިޔާވަހިކަމާއި އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ގާއިމުކުރުމާއި، ކުޑަ އިންޓަރެސްޓްގައި ލުއިލޯން ސްކީމެއް ފެށުމާ ބެހޭ


2 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ 'ސޯޝަލް ހައުސިން ކެޓަގަރީ'އެއް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ


3 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް

ނަފްސާނީ އިޖުތިމާއީ އެހީތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚާއްޞަ ޤައުމީ ހެލްޕްލައިނެއް ގާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށާ ދުވަސް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް

ރާއްޖޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީޑީއާތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން މީޑިއާ ވިލެޖެއް ހެދުމާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އެއަރ އެންބިއުލަންސް ހޯދުމާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ