ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށާ ދުވަސް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ

ހުށައެޅުއްވި ފަރާތް

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތާރީޚު

07 ޖަނަވަރީ 2024


ކެބިނެޓުގެ މި ނިންމުންތަކަށް ތިޔަބޭފުޅާގެ ހިޔާލު މުހިއްމު

ހިޔާލު ހުށައެޅުއްވުމަށް އީފާސް މެދުވެރިކޮށް ލޮގިން ވެލެއްވުމަށްފަހު ހިޔާލު ހުށައަޅުއްވާ.

ކަރުދާހާ ގުޅޭ ނިންމުންތައް

ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށާ ދުވަސް އިހު އޮތްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ރާއްވަވާފައިވާ ތިރީގައިވާގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަވައި، 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރުމަހު ބޮޑު ޗުއްޓީ ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން. އަދި 2026 ގެ ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށާ ދުވަސް އަހަރުގެ ކުރީކޮޅަށް (ޖަނަވަރީމަހަށް) އިއާދަވާގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުން.

ދިރާސީ އަހަރު: 2024-2023
ޓާމު: 1
ޓާމުގެ ދުވަސްތައް: ޑިސެންބަރު 2023 ގައި ނިމިފައި
ޓާމު: 2
ޓާމުގެ ދުވަސްތައް: 7 ޖަނަވަރީ 2024 ން 30 އޭޕްރީލް 2024
ޓާމުގެ މުއްދަތު: 171 ދުވަސް

ދިރާސީ އަހަރު: 2024
ޓާމު: 1
ޓާމުގެ ދުވަސްތައް: 26 މެއި 2024 ން 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2024
ޓާމު: 2
ޓާމުގެ ދުވަސްތައް: 06 އޮކްޓޯބަރ 2024 ން 20 ފެބްރުއަރީ 2025
ޓާމުގެ މުއްދަތު: 180 ދުވަސް

ދިރާސީ އަހަރު: 2025
ޓާމު: 1
ޓާމުގެ ދުވަސްތައް9 މާރޗް 2025 ން 24 ޖުލައި 2025
ޓާމު: 2
ޓާމުގެ ދުވަސްތައް: 12 އޮގަސްޓު 2025 ން 18 ޑިސެންބަރު 2025
ޓާމުގެ މުއްދަތު: 183 ދުވަސް

2026 ދިރާސީ އަހަރު ފެށޭ ދުވަސް (18 ޖަނަވަރީ 2026)

- މި ބަދަލު ގެންނައިރު ސްކޫލްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންނާއި އާންމުންނާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރާއިރު، ކޮންސަލްޓޭޓިވް ޕްރޮސެސްއެއްގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ތަފްސީލުކޮށް މި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުން.