ޖަލްސާއަށް ހުށައެޅުނު ކަރުދާސްތައް

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް

އެކިއެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ޚިދުމަތުން ދުރުވެފައިވާ ނަރުހުންނާއި އެހެނިހެން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން، އަނބުރާ ޚިދުމަތަށް ނުކުތުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށް ޚާއްޞަ ސިޔާސަތެއް އެކަށައެޅުމާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ވަޤްފް އިމާރާތެއް އެޅުމަށްޓަކައި ބިހުރޯޒް ކަމަނާ މިސްކިތާ އިންވެގެން އޮތް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ގުދަން އިމާރާތް މިހާރު ހުރި ބިން، އެ މިނިސްޓްރީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ


2 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

ރާއްޖޭގައި ޓެކްސީކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ޤައުމީ ދަފުތަރު އެކުލަވައިލުމާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

ރާއްޖޭގެ 3 ސަރަޙައްދެއްގައި ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާ ދިނުމަށް މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުމާއި، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު (2011/17) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ގާއިމުކޮށް ހިންގުމުގެ ހުއްދައާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފްރީޒޯން އުފެއްދުމާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް

ހުޅުމާލޭގައި މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކްރިއޭޓިވް އިކޮނޮމީއެއް ބިނާކުރުމާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ