ޖަލްސާއަށް ހުށައެޅުނު ކަރުދާސްތައް

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް (ބީ.އެމް.އެލް) ގެ ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ޑޮލަރު ލިމިޓު ބޮޑުކުރުމާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް

އެއަރ އެންބިއުލަންސް ހޯދުމާ ގުޅޭ.


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް

މީޑިއާތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމަވާފައިވާތީ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ވަކި އިންސައްތައެއް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭ.


2 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އިސްރަށްވެހިންނަށް ޚާއްޞަ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުތަކެއް ގާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ


2 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ޝައުޤުވެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަން ހުރި ގިނަ ދާއިރާތައް ”ދިވެހީންނަށް ޚާއްޞަ“ މަސައްކަތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި އެކަށައެޅުމާ ގުޅޭ.


2 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް

ޒުވާނުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާ އެރުވުމަށާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމުގައި ޒުވާނުންގެ ވިސްނުމާއި އުންމީދުތައް ހިމެނުމަށްޓަކައި ’ޕްރެޒިޑެންޝަލް ޔޫތު އެޑްވައިޒަރސް‘ ބޯޑެއް ތަޢާރުފުކުރުމާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް

ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން ހަދަންޖެހޭ މެޑިކަލް ހެދުމުގެ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކޮށް ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް

މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނައިގެން އެންދަމާ ކޮންމެ އުޅަނދަކުން އެއް ފަޅުވެރިއަކު ރެސްކިއު ޑައިވަރހަމައަށް ސެޓިފައި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާ ގުޅޭ.


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ