އެއަރ އެންބިއުލަންސް ހޯދުމާ ގުޅޭ.

ހުށައެޅުއްވި ފަރާތް

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް

ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތާރީޚު

24 ޑިސެމްބަރު 2023


ކެބިނެޓުގެ މި ނިންމުންތަކަށް ތިޔަބޭފުޅާގެ ހިޔާލު މުހިއްމު

ހިޔާލު ހުށައެޅުއްވުމަށް އީފާސް މެދުވެރިކޮށް ލޮގިން ވެލެއްވުމަށްފަހު ހިޔާލު ހުށައަޅުއްވާ.

ކަރުދާހާ ގުޅޭ ނިންމުންތައް

އެއަރ އެންބިއުލަންސް ތަޢާރުފުކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ތިރީގައިވާގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދެވުން.
o އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑު (އައި.އޭ.އެސް) ގެ ކޮމާޝަލް ފްލީޓްގެ ތެރެއިން، މި މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ DHC-6-300 މަރުކާގެ 2 އެއަރކްރާފްޓް (ފުރޮޅުލީ) ނެގުމަށްފަހު އެއަރ އެންބިއުލަންސްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން، ކުރިއަށް އޮތް 2 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށްފަހު، 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗުމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު މި ޚިދުމަތް ފެށުން.

o އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 1,000,000 (އެއް މިލިއަން) އެމެރިކާ ޑޮލަރު، މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރުން. އަދި މިކަމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ހަމަޖެއްސުން.

o އެއަރ އެންބިއުލަންސްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ 2 އެއަރކްރާފްޓް އޮޕަރޭޓްކުރާނީ އައި.އޭ.އެސް އިން ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން.

o މި ޚިދުމަތް ވިލަރެސްކުރާނެ މައި އިދާރާއަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އެމްބިއުލާންސް ސާރވިސްކަމުގައި ކަނޑައެޅުން.