ޖަލްސާއަށް ހުށައެޅުނު ކަރުދާސްތައް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވައިލައި ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭ


2 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތައް މާރކެޓުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ ރަސްމީ ޙައްޖު ކޯޓާއަށް މީހުން ޙައްޖަށް ގެންދިއުން މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއާ ހަވާލުކުރުމާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި ތިބި ތިބުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޙައްޖުވެރިންގެ އިންތިޒާރު ދިގުލައިގެން ދިޔަ ނުދިނުމަށާއި، ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އާންމު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބޭ ރަސްމީ ކޯޓާ، މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ދެއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން.


5 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު 10 އަކީ، ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުއްވުމާ ގުޅޭ


1 ނިންމުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ