މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތައް މާރކެޓުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމާ ގުޅޭ

ހުށައެޅުއްވި ފަރާތް

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް

ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތާރީޚު

17 ޑިސެމްބަރު 2023


ކެބިނެޓުގެ މި ނިންމުންތަކަށް ތިޔަބޭފުޅާގެ ހިޔާލު މުހިއްމު

ހިޔާލު ހުށައެޅުއްވުމަށް އީފާސް މެދުވެރިކޮށް ލޮގިން ވެލެއްވުމަށްފަހު ހިޔާލު ހުށައަޅުއްވާ.

ކަރުދާހާ ގުޅޭ ނިންމުންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް (އެކުއަކަލްޗަރ، މެރިކަލްޗަރ ފަދަ ކަނޑުގެ ހުރިހާ ރިސޯސްތައް ހިމެނޭގޮތަށް) އިޝްތިހާރުކޮށް، އޭގެ ވިޔަފާރިން ލިބޭ މަންފާ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތަކަށް ޚާއްޞަ ބްރޭންޑެއް ތަޢާރުފުކޮށް، އެ ތަކެތި ޕްރިމިއަމް ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ މާރކެޓްތަކަށް ނެރުމަށާއި، އުފެއްދުންތަކަށް އައު މާރކެޓްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ވަކި އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި، "މޯލްޑިވްސް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން ކޯޕަރޭޝަން" ގެ ނަމުގައި 100% ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދެވުން. މިގޮތުން މި ކުންފުނި އުފެއްދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 37 މިލިޔަން ރުފިޔާ، 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެއްސެވުން. މިއާއެކު ކުރިން އޮތް މޯލްޑިވްސް ފިޝަރީޒް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑު އުވާލެއްވުން.