ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަންދުގައި ތިބޭ އެންމެނަށް، އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޕްރިޒަން ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ގާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ

ހުށައެޅުއްވި ފަރާތް

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތާރީޚު

11 ފެބުރުވަރީ 2024


ކެބިނެޓުގެ މި ނިންމުންތަކަށް ތިޔަބޭފުޅާގެ ހިޔާލު މުހިއްމު

ހިޔާލު ހުށައެޅުއްވުމަށް އީފާސް މެދުވެރިކޮށް ލޮގިން ވެލެއްވުމަށްފަހު ހިޔާލު ހުށައަޅުއްވާ.

ކަރުދާހާ ގުޅޭ ނިންމުންތައް

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަންދުގައި މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ހަދާފައިވާ ޖަލުތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން، މިފަދަ ހުރިހާ ތަންތަނެއް އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ޕްރިޒަން ކޮމްޕްލެކްސްއެއް އެޅުއްވުމަށާއި، އުތުރު ތިލަފަޅުން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމުން، މި ކޮމްޕްލެކްސް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ 30 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހަމަޖެއްސެވުން.