ތުރުކީގެ ވެރިރަށް އަންކާރާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވުމާ ބެހޭ

ހުށައެޅުއްވި ފަރާތް

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތާރީޚު

10 ޑިސެމްބަރު 2023


ކެބިނެޓުގެ މި ނިންމުންތަކަށް ތިޔަބޭފުޅާގެ ހިޔާލު މުހިއްމު

ހިޔާލު ހުށައެޅުއްވުމަށް އީފާސް މެދުވެރިކޮށް ލޮގިން ވެލެއްވުމަށްފަހު ހިޔާލު ހުށައަޅުއްވާ.

ކަރުދާހާ ގުޅޭ ނިންމުންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ތުރުކީގައި ޤާއިމުކުރުމަކީ ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި ސަޤާފީ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް ލާބައާއި މަންފާ ލިބޭނެކަމެއް ކަމަށްވުމާއެކު، ތުރުކީގެ ވެރިރަށް އަންކާރާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ޤާއިމްކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން.